Array ( [0] => Array ( [TEXT] => Ãîñóäàðñòâåííûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû [LINK] => /programma_razvitiya_obrazovaniya/ [SELECTED] => [PERMISSION] => R [ADDITIONAL_LINKS] => Array ( ) [ITEM_TYPE] => D [ITEM_INDEX] => 0 [PARAMS] => Array ( ) [DEPTH_LEVEL] => 1 [IS_PARENT] => ) [1] => Array ( [TEXT] => Âèðòóàëüíûé ìåòîäè÷åñêèé êàáèíåò [LINK] => /metod_kabinet/umo/ [SELECTED] => [PERMISSION] => R [ADDITIONAL_LINKS] => Array ( ) [ITEM_TYPE] => D [ITEM_INDEX] => 1 [PARAMS] => Array ( ) [DEPTH_LEVEL] => 1 [IS_PARENT] => ) [2] => Array ( [TEXT] => Ãîñóäàðñòâåííàÿ èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ [LINK] => /ege_gia9/ [SELECTED] => [PERMISSION] => R [ADDITIONAL_LINKS] => Array ( ) [ITEM_TYPE] => D [ITEM_INDEX] => 2 [PARAMS] => Array ( ) [DEPTH_LEVEL] => 1 [IS_PARENT] => ) [3] => Array ( [TEXT] => Ìîíèòîðèíãîâûå èññëåäîâàíèÿ [LINK] => /regionalnye-monitor/ [SELECTED] => [PERMISSION] => R [ADDITIONAL_LINKS] => Array ( ) [ITEM_TYPE] => D [ITEM_INDEX] => 3 [PARAMS] => Array ( ) [DEPTH_LEVEL] => 1 [IS_PARENT] => ) [4] => Array ( [TEXT] => Êîíêóðñû Êîíôåðåíöèè Ïðîåêòû [LINK] => /confir/ [SELECTED] => [PERMISSION] => R [ADDITIONAL_LINKS] => Array ( ) [ITEM_TYPE] => D [ITEM_INDEX] => 4 [PARAMS] => Array ( ) [DEPTH_LEVEL] => 1 [IS_PARENT] => ) [5] => Array ( [TEXT] => ÐÈÐÎ.Ò Èçäàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü [LINK] => /izdat/ [SELECTED] => [PERMISSION] => R [ADDITIONAL_LINKS] => Array ( ) [ITEM_TYPE] => D [ITEM_INDEX] => 5 [PARAMS] => Array ( ) [DEPTH_LEVEL] => 1 [IS_PARENT] => ) )

(727) 799-0216
ÓÑËÓÃÈ ÍÀÑÅËÅÍÈÞ Ïîäðîáíåå
Êóïèòü ëèòåðàòóðó
ÊÍÈÆÍÀß ËÀÂÊÀ 903-396-1973
Ñåìèíàðû Êîíôåðåíöèè
ÑÅÌÈÍÀÐÛ  ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ Ïîäðîáíåå
Ãîñòèíèöà "Ó÷èòåëü"
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ "Ó×ÈÒÅËÜ" Ïîäðîáíåå
Ñåðãåé Åñåíèí - äóøà Ðîññèè

Ìóçûêàëüíî-ëèòåðàòóðíûé âå÷åð.

 19 Íîÿáðÿ, 2018
408-339-0823

Êîíñïåêò íåïîñðåäñòâåííîé îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â ïîäãîòîâèòåëüíîé ãðóïïå äëÿ äåòåé ñ òÿæ¸ëûì íàðóøåíèåì ðå÷è.

 20 Íîÿáðÿ, 2018
Ðàçíîöâåòíûå ëó÷èêè

Êîððåêöèîííî – ðàçâèâàþùåå çàíÿòèå ñ ýëåìåíòàìè ïåñî÷íîé òåðàïèè äëÿ äåòåé 3-4 ëåò. (Âçàèìîñâÿçü ïñèõîëîãà è âîñïèòàòåëÿ).

 20 Íîÿáðÿ, 2018