Çalýþma Gruplarý blanketmaker English
DERGÝ

Turkish Journal of Oncology dergimize eriþmek için bu alaný kullanabilirsiniz.
ETKÝNLÝKLER VE TOPLANTILAR
7-8 Ocak 2017 Best of ASTRO Ýstanbul
11-12 Mart 2017 Medikal Fizik Kursu Ankara
19-23 Nisan 2017 22.Ulusal kanser Kongresi Antalya
27 Mayýs 2017 Konturlama Kursu (ASTRO International e-contouring) Ýstanbul
16 Eylül 2017 Tedavi Planlama ve Plan Deðerlendirilme Kursu (Zor Vaka) Ýstanbul
14 Ekim 2017 Radyoimmunokemoterapi Uygulama Kursu Ankara
11 Kasým 2017 Radyobiyoloji Kursu Ýzmir
8 Aralýk 2017 Multidisipliner Eðitim Kursu (Akciðer Kanserleri) Ýstanbul
Site Haritasý | Yardým ve Servis | Kanuni Uyarý | Asistan Karnesi
© Tüm haklarý Türk Radyasyon Onkolojisi Derneði'ne aittir, izinsiz alýntý yapýlamaz.

AstraZeneca'nýn koþulsuz eðitim desteðiyle hazýrlanmýþtýr.